Documentation Changes

BGB v2.22

BGB v2.19

BGB v2.16

BGB v2.14

BGB v2.10

BGB v2.06